TotalCare Sweden ABsmile

Välkommen!

TotalCare Sweden är ett vårdföretag som har specialiserat sig inom psykiatrisk sjukvård.

Vi erbjuder olika hälso - och sjukvårdsrelaterade tjänster, bland annat:

Psykoterapi i Eskilstuna och Uppsala, psykologisk behandlingar, kognitiv beteendeterapi (KBT)

Alla som arbetar hos oss har lång arbetserfarenhet och socialstyrelsens yrkeslegitimation.Du som kund ska känna dig trygg att anlita oss.

Vår ambition är att erbjuda dig en god och säker vård med hög kvalité.


Våra tjänster vänder sig till kommun, regioner, privata vårdgivare, behandlingshem och enskilda personer.
Psykoterapi


Vi erbjuder psykoterapi utifrån kognitiv beteendeterapi (KBT) över hela sverige utan remiss!För mer information, vänligen välj mottagningKonsultation

Komplexa ärenden kan ibland behöva konsulteras externt av personer som har erfarenhet och känner till hur organisationer och lagsstiftningar fungerar. Vi har tillgång till olika vårdyrkesgrupper (arbetsterapeut, sjukgymnast, sjuksköterska, psykolog, psykoterapeut och psykiater) vilka beroende på ärendet kan konsulteras.
Vad innehåller en konsultation?


När ett ärende aktualiseras görs en avgränsad utredning som innehåller insamling av information, bedömning, riskanalys och åtgärdsplan. En skriftlig sammanställning med bland annat förslag på konkreta åtgärder och hur dessa ska genomföras överlämnas till uppdragsgivare. En utvärdering kan också erbjudas vilket i så fall sker tidigast tre månader efter att ärendet har avslutats.
Ex. på område där du kan konsultera oss:


För mer information är du välkommen att kontakta oss!
Förkortningar:
Handledning

Vi erbjuder verksamhetshandledning till personalgrupper som i sitt dagliga arbete möter kund med komplexa beteendeproblem.
Målgrupp


Kommunala verksamheter inom vård och omsorg, behandlingshem, träningsboende, LSS -boende, institutioner och familjehem.
Innehåll


Kundcentrerad KBT handledning bygger på kunskaper inom bl.a. inlärningsteori som fokuserar på observation av problembeteende i de miljöer där ett problem vanligen uppträder. Genom att uppmärksamma/ undersöka olika utlösande variabler i närmiljön får personalen ökad insikt över hur ett problembeteende hos kund förstärks/ släcks ut beroende på deras förhållningsätt och bemötande.
Syfte


Syfte med handledning varierar då det ibland handlar om personalens upplevelser, relationer (processer) och ibland om kundens beteende som av personalen upplevs problematiskt. I båda av fallen ökar personalens kunskaper om hur eget bemötande kan påverka kundens beteende.
Upplägg


Det är handledarens roll att få personalen att bli intresserade av observationer av eget beteende i problemsituationer. Användning av hemuppgifter, rollspel och olika gruppövningar syftar till nyinlärning av alternativa och mera adaptiva beteenden hos personal. På så sätt blir handledningen en inlärningssituation för personalen att bekanta sig med de grundläggande principerna i KBT och inlärningsteori.
Utvärdering


Utvärdering av handledning är ett slags kvalitésäkring för oss för att garantera att använd metod/arbetssätt ha bidragit till positiva förändringar i arbetsgruppen.
Referenser:


Vi har goda referenser och kan vid intresse lämna uppgifter på tidigare handledningsuppdrag.
För mer information är du välkommen att kontakta oss!
Utredning

Vi erbjuder individanpassade utredningar för personer med psykiska funktionsnedsättningar. Vår utredning omfattar individens psykiska hälsa i relation till dennes funktion i vardagen. Vi kan även erbjuda neuropsykiatriska utredningar tex. ADHD, ADD, Asberger och autismspektrumsstörningar.
Vilka ingår i utredningsteamet?


Teamet kan bestå av olika yrkesgupper beroende på typ av utredning och graden av psykisk funktionsnedsättning. Vanligen betsår utredningsteamet av arbetsterapeut, psykolog och psykiater.
Målgrupp:


Regioner och Kommunala verksamheter som behöver underlag inför placeringsbeslut enl. LSS/ LVU/ LVM/ SoL samt institutioner och andra privata vårdgivare.
Mobilt utredningsteam


Komplexa ärenden kräver anpassbara och flexibla lösningar. Vi erbjuder ett flexibelt utredningsteam som anpassar arbetet efter kundens behov/ uppdragsgivarens önskemål.
Utvärdering


Vi erbjuder uppföljning av våra utredningar både efter 6 och 12 månader. Vi strävar att blir bättre och vill därför att våra uppdragsgivare bedömer hur nöjda de är med vår utredning i sin helhet. I slutet av varje utredning lämnas en utvärderingsblankett som ska fyllas i. Senare lämnas en sammanställning av utvärderingen till uppdragsgivaren.
Referenser


Vi har nöjda uppdragsgivare som tidigare har anlitat oss och vid intresse kan vi lämna kontaktuppgifter.
För mer information är du välkommen att kontakta oss!
Begrepp och förkortningar:


Träningsprogram


Efter avslutad utredning kan vi även erbjuda ett individanpassat träningsprogram med handledningsdel som syftar till att hjälpa boendepersonal att mera konkret komma igång med sitt träningsarbete med kund. Läsa mera?
Utbildning

Vi anordnar kurser, föreläsningar och uppdragsutbildningar. Målgruppen är personal inom vård, omsorg, och behandling som arbetar bl.a. inom kommun, habiliteringsvård eller hos andra vårdgivare.
Exempel på aktuella utbildningar och kurser vi kan erbjuda är:


Vi har även möjlighet att erbjuda kurser med inriktning mot somatisk hälso - och sjukvård tex:


Utveckling av arbetsmetod?


Vi erbjuder individuella och gruppbaserade utbildningspaket som lämpar sig för olika boendeformer (HVB, LSS, LVU, LVM, HSL) med ungdomar och vuxna som målgrupp.
Modulbaserade utbildningspaket


Utbildningspaketet består av olika avsnitt och är avsedd att användas av både personal och kund/elev. Innehållet bygger på kunskaper inom KBT och anpassas efter elevens behov av hjälpinsats samtidigt som den konkret kan hjälpa boendepersonal att anpassa det dagliga arbetet för att uppnå sitt mål.
För mer information är du välkommen att kontakta oss!
Förkortningar:


Bemanning

Vi har vårdpersonal du behöver. Vi garanterar hög kvalité och god flexibilitet i våra bemanningstjänster. Personal som arbetar hos oss har lång arbetserfarenhet och legitimation för att självständigt kunna utöva sitt yrke.
Vi kan erbjuda bemanning av:


Vår målgrupp är regioner, kommun och privata vårdgivare som arbetar inom HSL.För mer information är du välkommen att kontakta oss!

Priser för psykoterapi

    Välj kontorKontakt

Välkommen att kontakta oss

Välj kontor